ระบบจัดการคอมและแท็บเล็ท

ระบบจัดการคอมและ Tablet

ราคา 195,000 บาท 

เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับควบคุมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียนรองรับ Windows / Android / iOS/ MAC/Chrome/ Linux ใช้ทุกแพลตฟอร์มร่วมกันได้ในห้องเดียวกัน

- เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ได้สูงสุด 60 เครื่องพร้อมกัน

 - ไฟล์การบ้าน โดยไม่ต้องกังวลว่าเนื้อที่จะไม่พอ

- ครูผู้สอนสามารถสอนและควบคุมการเรียนกับนักเรียนได้แบบ 1 ต่อ 1

 - รองรับการแพร่ภาพจากคอมพิวเตอร์ครูผู้สอนไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ หรือ Tablet นักเรียนได้พร้อมกันทุกเครื่อง

- สามารถบันทึกหน้าจอและเสียงของครูผู้สอนเก็บเอาไว้ได้

 - ใช้ Screen pen เพื่อบันทึกหรือจดโน้ตส่วนสำคัญบนหน้าจอได้

 - รองรับการส่งไฟล์ระหว่างครูกับนักเรียนได้

 - ต่อเว็บแคมกับเครื่องผู้สอนเพื่อแพร่ภาพการสอนจากกล้องไปยังเครื่องผู้เรียนได้

 - บันทึกหน้าจอและเสียงของเครื่องผู้สอนได้

   - กระจายเสียงจากผู้สอนไปยังผู้เรียนที่ต้องการได้

    - ตรวจสอบเสียงของผู้เรียนได้แบบ Real-time

                      - ผู้สอนและผู้เรียนสนทนากันในขณะเรียนได้

                      - มีระบบรองรับการแบ่งกลุ่มนักเรียนได้

                      - สามารถกำหนดหัวหน้ากลุ่มผู้เรียนได้

                       - มีฟังก์ชั่นในการสั่งล๊อคหน้าจอผู้เรียนได้

                      - มีฟังก์ชั่นในการสั่งล๊อคเม้าส์และคีย์บอร์ดเครื่องนักเรียนได้

                       - จะต้องสามารถสั่ง รีบูท ปิดเครื่อง เปิด-ปิดโปรแกรม ของเครื่องนักเรียนได้

                       - นำเข้าข้อสอบจากโปรแกรม Word ได้เพื่อความสะดวกในการเรียมข้อสอบ


Interactive Teaching & Learning

Screen Broadcast

แพร่ภาพหน้าจอและเสียงเครื่องผู้สอนไปยังหน้าจอ

เครื่องผู้เรียนเครื่องใดเครื่องหนึ่งหรือทุกเครื่องพร้อมกัน

 ใScreen pen เพื่อบันทึกหรือจดโน้ตส่วนสำคัญบน

หน้าจอได้

 บันทึกหน้าจอและเสียงของเครื่องผู้สอนได้

Net Movie

 ผู้สอนสามารถควบคุมการเล่นซีดี, ดีวีดี หรือไฟล์มีเดีย

ชนิดต่างๆจากเครื่องผู้สอนไปยังเครื่องผู้เรียนทุกเครื่อง

พร้อมกันได้โดยไม่กระตุก มีฟังก์ชั่นการสั่งงาน

เหมือนกับเครื่องเล่นวีซีดีโดยทั่วไป

 รองรับไฟล์มีเดีย 720P และ 1080P

Camera

 ต่อเวบแคมกับเครื่องผู้สอนเพื่อแพร่ภาพการสอนจาก

กล้องไปยังเครื่องผู้เรียนได้

Message

 ผู้สอนและผู้เรียนส่งข้อความหากันได้ โดยผู้สอนจะส่ง

ข้อความไปยังผู้เรียนคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนพร้อม

กันก็ได้

Student Demonstration

 ผู้สอนสามารถมอบหมายให้ผู้เรียนคนใดคนหนึ่งทำหน้าที่

สอนเพื่อนๆหรือสาธิตการทำงานแทนผู้สอนได้ โดย

ในขณะสอนสามารถส่งภาพหน้าจอของผู้เรียนคนนั้นไปยัง

เครื่องผู้เรียนคนอื่นๆ และพูดพร้อมๆกับสาธิตได้

 ผู้สอนสามารถจับภาพนิ่งจากหน้าจอเครื่องผู้เรียนขณะทำ

การสาธิตได้

Multiple Voice Interaction

 กระจายเสียงจากผู้สอนไปยังผู้เรียนที่ต้องการได้

 ผู้สอนและผู้เรียนสนทนากันในขณะเรียนได้

 ตรวจสอบเสียงของผู้เรียนได้แบบ Real-time

Interactive Whiteboard

 สร้างบอร์ดสำหรับการวาดภาพด้วยมือ หรือนำเข้าภาพมาใส่

ก็ได้

 แชร์บอร์ดวาดภาพให้กับผู้เรียนได้ใช้ร่วมกันได้

 เลือกผู้เรียนคนใดคนหนึ่งเพื่อสาธิตการวาดภาพให้ผู้เรียน

คนอื่นดูได้

 บันทึกบอร์ดวาดภาพไว้ใช้ภายหลังได้