คณิตระดับมัธยมศึกษา  ติดต่อ 098-9733561 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

คณิตศาสตร์มัธยมศึกษา

ราคาชุดละ 25,500 บาท 

-            มีจุดป,ระสงค์การเรียนรู้

-            ตัวชี้วัดตามหน่วยการเรียนตรงตามหลักสูตรการศึกษา พ.ศ. 2551

-            เป็นวีดิทัศน์สรุปบทเรียนสำคัญๆ เนื้อหาหลักที่จะนำไปสอบ แบบเข้มข้น

-            เนื้อหาสามารถพิมพ์ออกมาได้

-            มีใบงาน-กิจกรรม พร้อมเฉลยอย่างละเอีย

-            แบบฝึกหัดวัดผลการเรียนรู้แบบ Interactive สามารถพิมพ์ออกมาได้