สื่อการสอน 8 กลุ่มสาระ   ราคา Call 098-9733561

สื่อการสอน 8 กลุ่มสาระกาเรียนรู้ 

External HDD  ราคา 55,000 บาท

Network  30 User 490,000 บาท 

Network 50  user 680,000 บาท 

-            ภาพ Animation ประกอบทุกขั้นตอนทาให้น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้

-            เนื้อเรื่องสาคัญจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน ทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

-            โปรแกรมจะต้องเปิดและปิดเสียงได้ตามความต้องการ

-            สามารถค้นหาสื่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

-            มีแบบฝึกหัดก่อนเรียนเพื่อประเมินความเข้าใจก่อนเรียน

-            มีแบบทดสอบหลังเหลังเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

-            นักเรียนสามามาถพิมพ์คำถามไว้ถามอาจารย์ดได้

-            ภาพที่สร้างขึ้นมาเสมือนจริง จนสามารถนาความรู้ที่ได้เรียน มาใช้ในชีวิตประจาวันได้

-            สื่อการสอนที่เป็นนิทานหรือวรรณคดีจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อทำให้ตื่นตาตื่นใจ ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ละเอียดมากขึ้น

-            สามารถเลือกแหล่งเก็บฐานข้อมูล การประเมินผลสอบได้ตามความต้องการของอาจารย์หรือผู้ใช้

-            โปรแกรมมีฟังก์ชั่นในการค้นหาโดยใช้การพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับคานั้นเพื่อความรวดเร็วในการค้นหาบทเรียนเพื่อนามาใช้ในการสอน

-            สื่อกาสอนระดับปประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธมยมศึกษา 1-3 ต้องมีเนื้อหารวมกันไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง

-            เป็นสื่อที่มีเนื้อหา การสอนระดับชั้น อนุบาล มีคุณสมบบัติดังนี้

§  เป็นการ์ตูน สวยงาม มีควรน่าสนใจ

§  มีเนื้อหาด้านการสอนสำหรับเด็กดังนี้

§  เรื่องจำนวน

§  กำรคิด

§  มิติสัมพันธ์

§  เวลา

§  ภาษาไทย

§  ภาษาอังกฤษ

§  นิทานอีสป ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

-            เป็นสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เลือกใช้งานไม่น้อยกว่า 8 กลุ่มสาระในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสามารถเลือกได้จากกลุ่มสาระดังนี้

o  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ

§  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยคานึงถึงลาดับขั้นของการเรียนรู้

§  เนื้อหาต้องคานึงถึงความยาก-ง่าย ความต่อเนื่อง และลาดับขั้นของเนื้อหา

§  มีเนื้อหาการสอนดังนี้

-             

o  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้

o  กลุ่มสาระภาษาไทย

§  มี สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย

§  มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และการใช้หลักภาษาอย่างเหมาะสม

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้

§  ต้องมีชุดฝึกซ่อมเสริมภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสาหรับ นักเรียนที่ต้องการฝึกเพิ่มเติม

o  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

§  เป็นสื่อฯ ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้า เกี่ยวกับคาศัพท์ที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน

§  เป็นสื่อฯ ที่ฝึกทักษะการฟัง และการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

§  เป็นสื่อฯ ที่ช่วยในการอ่านและทาให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

§  เป็นสื่อฯ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้

o  กลุ่มสาระสังคมศึกษา

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย

§  เนื้อหาสาระเอื้อให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งทางสังคมศาสตร์

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคิด การวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์

§  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม สนองความต้องการของครูและผู้เรียน

o  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

§  มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ยาเสพติด และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเหมาะสม

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้

o  กลุ่มสาระศิลปะ

§  มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับด้าน ทัศนศิลป์

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย

o  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

§  มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวัน

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้

§  มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบทาจนชานาญ พร้อมเฉลยคาตอบ

 

§  มีโปรแกรมประเมินผล สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ 100%ทุกเรื่องเมื่อประเมินผลแล้วยังไม่ดีพอ จะมีเกมให้เล่นโดยไม่เบื่อที่จะเรียน จนเกิดความชานาญเรื่องนั้นๆ-            ภาพ Animation ประกอบทุกขั้นตอนทาให้น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้

-            เนื้อเรื่องสาคัญจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน ทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

-            โปรแกรมจะต้องเปิดและปิดเสียงได้ตามความต้องการ

-            สามารถค้นหาสื่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

-            มีแบบฝึกหัดก่อนเรียนเพื่อประเมินความเข้าใจก่อนเรียน

-            มีแบบทดสอบหลังเหลังเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

-            นักเรียนสามามาถพิมพ์คำถามไว้ถามอาจารย์ดได้

-            ภาพที่สร้างขึ้นมาเสมือนจริง จนสามารถนาความรู้ที่ได้เรียน มาใช้ในชีวิตประจาวันได้

-            สื่อการสอนที่เป็นนิทานหรือวรรณคดีจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อทำให้ตื่นตาตื่นใจ ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ละเอียดมากขึ้น

-            สามารถเลือกแหล่งเก็บฐานข้อมูล การประเมินผลสอบได้ตามความต้องการของอาจารย์หรือผู้ใช้

-            โปรแกรมมีฟังก์ชั่นในการค้นหาโดยใช้การพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับคานั้นเพื่อความรวดเร็วในการค้นหาบทเรียนเพื่อนามาใช้ในการสอน

-            สื่อกาสอนระดับปประถมศึกษาปีที่ 1-6 และ มัธมยมศึกษา 1-3 ต้องมีเนื้อหารวมกันไม่น้อยกว่า 200 เรื่อง

-            เป็นสื่อที่มีเนื้อหา การสอนระดับชั้น อนุบาล มีคุณสมบบัติดังนี้

§  เป็นการ์ตูน สวยงาม มีควรน่าสนใจ

§  มีเนื้อหาด้านการสอนสำหรับเด็กดังนี้

§  เรื่องจำนวน

§  กำรคิด

§  มิติสัมพันธ์

§  เวลา

§  ภาษาไทย

§  ภาษาอังกฤษ

§  นิทานอีสป ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง

-            เป็นสื่อการเรียนรู้มัลติมีเดีย ซึ่งสอดคล้องกับหลักสูตการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้เลือกใช้งานไม่น้อยกว่า 8 กลุ่มสาระในระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1-6 โดยสามารถเลือกได้จากกลุ่มสาระดังนี้

o  กลุ่มสาระคณิตศาสตร์

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ มีความคิดวิเคราะห์ สร้างสรรค์ และคิดอย่างมีวิจารณญาณ

§  จัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ โดยคานึงถึงลาดับขั้นของการเรียนรู้

§  เนื้อหาต้องคานึงถึงความยาก-ง่าย ความต่อเนื่อง และลาดับขั้นของเนื้อหา

§  มีเนื้อหาการสอนดังนี้

-             

o  กลุ่มสาระวิทยาศาสตร์

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ครบถ้วน ทันสมัย

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้

o  กลุ่มสาระภาษาไทย

§  มี สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย

§  มีกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อการพัฒนาทักษะการใช้ภาษาสื่อสาร และการใช้หลักภาษาอย่างเหมาะสม

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้

§  ต้องมีชุดฝึกซ่อมเสริมภาษาไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทยสาหรับ นักเรียนที่ต้องการฝึกเพิ่มเติม

o  กลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ (อังกฤษ)

§  เป็นสื่อฯ ที่ช่วยให้เกิดการเรียนรู้ ค้นคว้า เกี่ยวกับคาศัพท์ที่นามาใช้ในชีวิตประจาวัน

§  เป็นสื่อฯ ที่ฝึกทักษะการฟัง และการออกเสียงได้อย่างถูกต้อง

§  เป็นสื่อฯ ที่ช่วยในการอ่านและทาให้เกิดความเข้าใจได้ด้วยตนเอง

§  เป็นสื่อฯ ที่สามารถพัฒนาการเรียนรู้ ด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียนได้

o  กลุ่มสาระสังคมศึกษา

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย

§  เนื้อหาสาระเอื้อให้เกิดการบูรณาการการเรียนการสอนทั้งทางสังคมศาสตร์

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการตัดสินใจ การแก้ปัญหา การคิด การวิจารณญาณ และการคิดสร้างสรรค์

§  ส่งเสริมความเป็นพลเมืองที่ดีต่อสังคม สนองความต้องการของครูและผู้เรียน

o  กลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา

§  มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ยาเสพติด และการปฏิบัติตนเกี่ยวกับเรื่องเพศอย่างเหมาะสม

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้

o  กลุ่มสาระศิลปะ

§  มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับด้าน ทัศนศิลป์

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนตระหนักถึงการอนุรักษ์ ประเพณี และวัฒนธรรมของไทย

o  กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี

§  มีสาระที่เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับการนาเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในชีวิตประจาวัน

§  สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ของแต่ละช่วงชั้น

§  เนื้อหาสาระถูกต้อง ทันสมัย

§  ส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิด วิเคราะห์ มีความคิดสร้างสรรค์ ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาได้

§  มีแบบฝึกหัดให้ทดสอบทาจนชานาญ พร้อมเฉลยคาตอบ

§  มีโปรแกรมประเมินผล สามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ 100%ทุกเรื่องเมื่อประเมินผลแล้วยังไม่ดีพอ จะมีเกมให้เล่นโดยไม่เบื่อที่จะเรียน จนเกิดความชานาญเรื่องนั้นๆ