สื่อการสอนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง     ราคา ติดต่อ 098-9733561 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

สื่อการสอนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง   ราคา Call 082-6315465

ราคา  35,000 บาท แบบใช้งาน 1 เครื่อง External Harddisk

แบบเครือข่าย ราคา 390,000 บาท 

-            มีเนื้อหาที่จัดแสดงในอีเล็กทรอนิคบุ๊ค หรือ วีดีทัศน์ จำนวน ไม่น้อยกว่า 35 เรื่อง

-            มีแผนการสอนประกอบ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การเรียนรู้ เพื่อช่วยให้ผู้สอนจัดแผนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพมีใบงานและใบกิจกรรมสามารถพิมพ์ออกมาใช้ประกอบการเรียนการสอนได้

-            มีภาพ Animation ซึ่งเคลื่อนไหวเสมือนจริง ประกอบทุกขั้นตอนทำให้น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้

-            มีชุดแบบทดสอบศูนย์น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับการประเมินผลก่อนเรียนและหลังเรียน

-            สามารถแสดงผลคะแนนได้ทันทีหลังทำแบบทดสอบ

-            มีเฉลยคำตอบที่ถูกต้อง

-            สามารถสั่งพิมพ์แบบทดสอบได้

-            มีเนื้อหาอย่างน้อยดังนี้


§  เนื้อหาเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

§  เนื้อหาการสอนเกี่ยวกับหลักค่านิยม 12 ประการ

§  เนื้อหาเกี่ยยวกับพระราชดำรัชของในหลวงรัชการที่ 9

§  เนื้อหาเกี่ยยวกับโครงการพระราชดำริที่สำคัญ

สนใจติดต่อ  รายละเอียดเพิ่มเติม  โทรศัพท์ 02-1014598 มือถือ 082-6315465