เกี่ยวกับเรา

                       บริษัท เคพีพีเทคโนโลยีแอนด์เซอร์วิส จำกัด หรือ  “KPP”  ก่อตั้งเมื่อวันที่   11 มิถุนายน 2557 โดยทีมผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ด้าเทคโนโลยี ระบบภาพเสียงห้องประชุม ระบบประกาศเสียงตามสาย โปรเเตอร์ วิชวลไลเซอร์ กล้องวงจรปิด  ระบบป้ายโฆษณา LED

Indooroutdoorระบบ digital signageงานปรัปรุงห้องเรียนห้องประชุม,ระบบ Smart classroom

และอุปกรณ์ไอทีคุรุภัณฑ์ทางการศึกษา อุปกรณ์สำนักงานทุกชนิด

 

 

 

                          โดยมีทีมผู้เชี่ยวชาญให้คำปรึกษาและพัฒนาระบบให้มีความเหมาะสม ตรงตามการใช้งานของลูกค้าในหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐและเอกชนทั้งในกลุ่มหน่วยงานธนาคาร การสื่อสาร   คมนาคม   พลังงาน  กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม และด้านการศึกษา

ทำให้สามารถบรรลุศักยภาพสูงสุดในการบริหารจัดการองค์กรเพื่อการแข่งขันในยุค 4.0

และขับเคลื่อนทิศทางการพัฒนาขององค์กรทางด้านเทคโนโลยีไปข้างหน้าอย่างมีประสิทธิภาพ

 

 

วิสัยทัศน์ (Vision)

                      เป็นผู้เชี่ยวชาญและารให้คำปรึกษา พัฒนา

                                    และดูแลระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อตอบสนองความ                                                                                             

                                    ต้องการการพัฒนาขององค์กร ของภาครัฐและเอกชน

 

 พันธกิจ (Mission)

 

                      “ให้บริการด้าน ระบบเทคโนโลยี สมัยไหม่ เพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้า