โปรแกรมโต้ตอบระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน

โปรแกรมโต้ตอบระหว่างอาจารย์ผู้สอนและนักเรียน  ราคา 690,000 บาท สนใจติดต่อ

Call 098-9733651

ใช้สำหรับให้อาจารย์สามารถควบคุม คอมพิวเตอร์ ในห้องเรียน และส่งข้อมูลต่างๆ ให้นักศึกษาได้เช่น

-           สามารถสั่ง เปิด-ปิดเครื่องลูกข่ายได้

-          สามารถควบคุม Lock/Unlock เมาส์และคีย์บอร์ดของเครื่องลูกข่ายได้

-           สามารถส่งหน้าจอของเครื่องแม่ไปที่เครื่องลูกข่ายได้

-           สามารถส่งข้อความจากเครื่องแม่ไปที่เครื่องลูกข่ายได้

-           สามารถสร้างแบบทดสอบได้

-           เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับควบคุมคอมพิวเตอร์ในห้องเรียน

-           ครูผู้สอนสามารถสอนและควบคุมการเรียนกับนักเรียนได้แบบ 1 ต่อ 1

-           รองรับการแพร่ภาพจากคอมพิวเตอร์ครูผู้สอนไปยังเครื่องนักเรียนได้พร้อมกันทุกเครื่อง

-          สามารถบันทึกหน้าจอและเสียงของครูผู้สอนเก็บเอาไว้ได้

-          รองรับการส่งไฟล์ระหว่างครูกับนักเรียนได้

-           มีระบบรองรับการแบ่งกลุ่มนักเรียนได้

-           สามารถกำหนดหัวหน้ากลุ่มผู้เรียนได้

 

-          สามารถสร้างหัวข้อการสนทนาได้หลาย ๆหัวข้อ