โปรแกรมประเมินผลเด็ก

โปรแกรม ประเมินผลเด็ก

ราคา 25,000 บาท  

ติดต่อ 098-9733561 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

 

 

-            เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างข้อสอบ

 

-            ครูผู้สอนสามารถกำหนดการสร้างข้อสอบได้

 

-            สามารถระบุกลุ่มสาระวิชาได้

 

-            มีการเข้ารหัส สำหรับ การสร้างข้ออบ

 

-            สามารถกำหนดผู้ใช้งานของนักเรียนได้

 

-            สามารถสร้างได้หลายรูปแบบเช่น

 

o  ปรนัย

 

o  อัตรนัย

 

o  ถูกผิด

 

o  เติมคำ

 

o  จับคู่