สื่อการเรียนการสอน ประถม 1-6  ติดต่อ 098-9733561 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

สื่อการเรียนการสอนระดับประถมศึกษา

สื่อการสอนรูปแบบ External Harddisk 

ราคา 32,000 บาท

-            ภาพ Animation ประกอบทุกขั้นตอนทำให้น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้

-            เนื้อเรื่องเป็นภาพยนตร์การ์ตูน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

-            สื่อบรรจุในรูปแบบฮาร์ดดิสพกพา

-            โปรแกรมจะต้องเปิดและปิดเสียงได้ตามความต้องการ

-            สามารถพิมพ์ข้อมูลได้

-            มีคลังข้อสอบและสร้างข้อสอบได้

-            สามารถค้นหาสื่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

-            มีเนื้อหาการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษา

-            โดยในระดับชั้นประถมศึกษามีวิชาสอดคล้องวิชา ดังนี้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษา พุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์

-            มีแบบฝึกหัดก่อนเรียนเพื่อประเมินความเข้าใจก่อนเรียน

-            มีการจำลองการทดลองเสมือนทำในห้องปฏิบัติการจริง

-            มีแบบทดสอบหลังหลังเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

-            ภาพที่สร้างขึ้นมาเสมือนจริง จนสามารถนาความรู้ที่ได้เรียน มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

-            สื่อการสอนที่เป็นนิทานหรือวรรณคดีจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อทำให้ตื่นตาตื่นใจทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ละเอียดมากขึ้น 

-            โปรแกรมมีฟังก์ชั่นในการค้นหาโดยใช้การพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับคำนั้นเพื่อความรวดเร็วในการค้นหาบทเรียนเพื่อนามาใช้ในการสอน