สื่อการเรียนการสอนระดับ อนุาล  ติดต่อ 098-9733561 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

สื่อการเรียนการสอนระดับ อนุบาล 1-3  รูปแบบ External Harddisk

ราคา 26,000 บาท 

สื่อการสอนระดับอนุบาล รุปแบบอนิเมชั่น 

- ภาพ Animation ประกอบทุกขั้นตอนทาให้น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้ 

- เนื้อเรื่องสาคัญจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน ทาให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้ 

- โปรแกรมจะต้องเปิดและปิดเสียงได้ตามความต้องการ 

- สามารถค้นหาสื่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

- มีแบบฝึกหัดก่อนเรียนเพื่อประเมินความเข้าใจก่อนเรียน

- มีแบบทดสอบหลังเหลังเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

- นักเรียนสามามาถพิมพ์คำถามไว้ถามอาจารย์ดได้

- ภาพที่สร้างขึ้นมาเสมือนจริง จนสามารถนาความรู้ที่ได้เรียน มาใช้ในชีวิตประจาวันได้ 

- สื่อการสอนที่เป็นนิทานหรือวรรณคดีจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อทำให้ตื่นตาตื่นใจ ทาให้เข้าใจเนื้อหาได้ละเอียดมากขึ้น 

- สามารถเลือกแหล่งเก็บฐานข้อมูล การประเมินผลสอบได้ตามความต้องการของอาจารย์หรือผู้ใช้ 

- โปรแกรมมีฟังก์ชั่นในการค้นหาโดยใช้การพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับคานั้นเพื่อความรวดเร็วในการค้นหาบทเรียนเพื่อนามาใช้ในการสอน 

- เป็นสื่อที่มีเนื้อหา มีคุณสมบบัติดังนี้

เป็นการ์ตูน สวยงาม มีควรน่าสนใจ

มีเนื้อหาด้านการสอนสำหรับเด็กดังนี้

เรื่องจำนวน

กำรคิด

มิติสัมพันธ์

เวลา

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

นิทานอีสป ไม่น้อยกว่า 10 เรื่อง