สื่อการสอนเสริมทักษะการะรียนรู้    ราคา ติดต่อ 098-9733561 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

สื่อการเรียนการสอน เสริมทักษะการเรียนรู้

ราคา 49,000 บาท Exterbak Harddisk

ราคา 690,000 บาท ในรูปแบบ ระบบเครือข่าย

 เป็นการ์ตูนสวยงาม

โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะด้านประวัติศาสตร์ไทย

 •  โปรแกรมมีรายละเอียดเกี่ยวกับทักษะประวัติศาสตร์มีดังนี้
 •  ประวัติความเป็นมาสุโขทัย
 •  อาณาจักรสุโขทัย
 • o  ความเจริญรุ่งเรืองของสุโขทัย
 • o  พระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัย
 • o  การตั้งอาณาจักรกรุงศรีอยุธยา
 • o  พัฒนาการของอาณาจักรอยุธยา
 • o  การเปลี่ยนแปลงในสมัยอยุธยา
 • o  บุคคลสำคัญในสมัยอยุธยา
 • o  พระราชประวัติพระเจ้าตากสินมหาราชและการกอบกู้อิสรภาพ
 • o  การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานี
 • o  การป้องกันราชอาณาจักรและการขยายอาณาจักร
 • o  การปกครอง เศรษฐกิจ และสังคม ในสมัยธนบุรี
 • o  กรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น
 • ·      โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะด้านพุทธศาสนา
 • -            เป็น Graphic ในรูปแบบ Interactive full option
 • -            มีภาพ Animation ประกอบทุกขั้นตอนทำให้น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้
 • -            เนื้อเรื่องสำคัญจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้
 • -            มีเนื้อหาการเรียนการสอนเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา
 • -            มีเนื้อหาด้านการสอนเกี่ยวกับการทำจิตใจให้บริสุทธิ์   
 • -            มีเนื้อหาด้านการสอนเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวเมื่ออยู่กับผู้ใหญ่
 • -            มีเนื้อหาด้านการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสดา
 • -            มีเนื้อหาด้านการสอนเกี่ยวกับวันสำคัญทางศาสนา
 • -            มีเนื้อหาด้านการสอนเกี่ยวกับหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา
 •  
 •  
 • ·      โปรแกรมสื่อมัลติมีเดียพัฒนาทักษะการอ่านออกเขียนได้
 • -            เป็น Graphic ในรูปแบบ Interactive full option
 • -            มีภาพ Animation ประกอบทุกขั้นตอนทำให้น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้
 • -            เป็นสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบCAI ที่สอนให้เด็กไทยรู้ถึงภาษาไทยได้อย่างเข้าใจง่าย
 • -            ต้องมีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับพยัญชนะไทยทั้ง 44 ตัว
 • -            ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสอนด้าน สระในภาษาไทย
 • -            ต้องมีเนื้อหาการสอนเกี่ยวกับวรรณยุกต์ไทย
 • -            ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการอ่าน โคลง กลอน
 • -            ต้องมีเนื้อหาเกี่ยวกับการสะกดคำ
 • ·      สื่อภาษาอังกฤษ
 • -            เป็นสื่อด้านการฝึกภาษาอังกฤษ
 • -            มีเสียงสำเนียงพูดเสมือนเจ้าของภาษา
 • -            เป็นสื่อการสอนด้านทักษะการพูดภาษาอังกฤษ
 • -            สามารถเปรียบเทียบเสียงที่พูดกับเจ้าของภาษาในสื่อ
 • -            มีเนื้อหาที่สามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้