สือการสอนระดับมัธยมศึกษา  ติดต่อ 098-9733561 พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ

สื่อการเรียนการสอนระดับมัธญศึกษา

สื่อการสอนรูปแบบ External Harddisk 

มัธยม 1-3 ราคา 25,000 บาท

มัธยม 4-6 ราคา 25,000 บาท

มัธยม 1-6 ราคา 45,000 บาท

-    ภาพ Animation ประกอบทุกขั้นตอนทำให้น่าสนใจและง่ายต่อการเรียนรู้

-     เนื้อเรื่องเป็นภาพยนตร์การ์ตูน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการเรียนรู้

-      สื่อบรรจุในรูปแบบฮาร์ดดิสพกพา

-     โปรแกรมจะต้องเปิดและปิดเสียงได้ตามความต้องการ

-      สามารถพิมพ์ข้อมูลได้

-     มีคลังข้อสอบและสร้างข้อสอบได้

-     สามารถค้นหาสื่อได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

-     มีเนื้อหาการเรียนการสอน ในระดับประถมศึกษา

-      โดยในระดับชั้น อนุบาล มีเนื้อหาสอดคล้องด้านการเรียนการสอน ดังนี้ จำนวน การคิด มิติสัมพันธ์ เวลา ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย

-            โดยในระดับชั้นประถมศึกษามีวิชาสอดคล้องวิชา ดังนี้ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ สังคมศึกษา คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ศิลปะ สุขศึกษา พุทธศาสนา หน้าที่พลเมือง ประวัติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ภูมิศาสตร์

-            มีแบบฝึกหัดก่อนเรียนเพื่อประเมินความเข้าใจก่อนเรียน

-            มีการจำลองการทดลองเสมือนทำในห้องปฏิบัติการจริง

-            มีแบบทดสอบหลังหลังเรียนเพื่อทดสอบความเข้าใจ

-            ภาพที่สร้างขึ้นมาเสมือนจริง จนสามารถนาความรู้ที่ได้เรียน มาใช้ในชีวิตประจำวันได้

-            สื่อการสอนที่เป็นนิทานหรือวรรณคดีจะเป็นภาพยนตร์การ์ตูน เพื่อทำให้ตื่นตาตื่นใจทำให้เข้าใจเนื้อหาได้ละเอียดมากขึ้น 

-            โปรแกรมมีฟังก์ชั่นในการค้นหาโดยใช้การพิมพ์ชื่อเพื่อค้นหาเนื้อหาที่ใกล้เคียงกับคำนั้นเพื่อความรวดเร็วในการค้นหาบทเรียนเพื่อนามาใช้ในการสอน