ระบบบริหารจัดการสื่อ Online

ระบบบริหารจัดการสื่อ Online ( ระบบบริหารจัดการสาระสนเทศแบบเครื่อข่าย )

ราคา 165,000 บาท

o  เป็นโปรแกรมจัดการในรูปแบบ Stand Alone ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

o  เป็นระบบที่เป็นแอปพลิเคชั่น  (application ) มีฟังก์ชั่นการทำงานผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์

o  ติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องพีซี หรือ โน๊ตบุ๊ค

o  เป็นระบบที่สามารถอัพโหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ Support  Web Browser ได้

o  เป็นระบบที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows  และ Linux หรือ เทียบเท่า

o  เป็นระบบที่รองรับและแสดงผลรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

o  เป็นระบบที่มีการป้องกันของผู้ควบคุมโดยการ Login ทำให้ปลอดภัยกับข้อมูลสื่อ

o  เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าได้ เช่น  Microsoft internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera หรือ Netscape Navigator เป็นต้น

o  เป็นระบบที่มีเครื่องมือสร้างสื่อการเรียนการสอนบน บราวเซอร์ทีมีเครื่องมือต่างๆให้เลือก

§  สามารถจัดการกับสื่ออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการแบ่งตามกลุมสาระวิชาของสื่อได้

§  สามารถจัดการกับสื่อโดยกำหนดชื่อเรื่องของสื่อที่จัดการลงไปในระบบโปรแกรมได้

§  สามารถจัดการกับสื่อโดยแบ่งตามระดับชั้นวิชาของสื่อนั้นๆได้

§  สามารถจัดการกับสื่อโดยกำหนดเรื่องย่อของสื่อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาสามารถทราบถึงเรื่องย่อของสื่อนั้นๆได้

§  สามารถจัดการกับสื่อโดยเพิ่มรูปตัวอย่างของสื่อที่เตรียมมาเองหรือที่โปรแกรมมีให้ ทำให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้นได้

§  สามารถจัดการแก้ไขกับสื่อ โดยการเปลี่ยนกลุ่มสาระวิชาของสื่อได้

§  สามารถจัดการแก้ไขกับสื่อโดยการเปลี่ยนชื่อเรื่องของสื่อที่จัดการลงไปในระบบโปรแกรมได้เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสื่อมากขึ้นได้

§  สามารถจัดการแก้ไขกับสื่อโดยแบ่งตามระดับชั้นวิชาของสื่อนั้นๆได้

§  สามารถจัดการแก้ไขกับสื่อโดยการเปลี่ยนเรื่องย่อของสื่อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาสามารถทราบถึงเรื่องย่อของสื่อนั้นๆได้

§  สามารถจัดกาแก้ไขกับสื่อโดยเปลี่ยนรูปตัวอย่างของสื่อที่เตรียมมาเองหรือที่โปรแกรมมีให้ ทำให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้นได้

o  สามารถค้นหาสื่อได้โดยการพิมพ์ค้นหาคำใกล้เคียงหรือชื่อเรื่องโดยตรงทำให้เพิ่มความรวดเร็วและสะดวกในการเข้าถึงสื่อได้ง่าย

o  สามารถบอกจำนวนเรื่องของสื่อที่มีในระบบโปรแกรมทั้งหมดว่ามีเนื้อหาหรือจำนวนเรื่องของสื่อนั้น

o  สามารถบอกจำนวนเรื่องของสื่อที่มีในระบบโปรแกรมแต่ละกลุ่มสาระวิชาว่ามีเนื้อหาหรือจำนวนเรื่องของกลุ่มสาระวิชานั้นo  เป็นโปรแกรมจัดการในรูปแบบ Stand Alone ใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์

o  เป็นระบบที่เป็นแอปพลิเคชั่น  (application ) มีฟังก์ชั่นการทำงานผ่านทางโปรแกรมประเภทบราวเซอร์

o  ติดตั้งโปรแกรมระบบทั้งหมดบนเครื่องพีซี หรือ โน๊ตบุ๊ค

o  เป็นระบบที่สามารถอัพโหลดไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ Support  Web Browser ได้

o  เป็นระบบที่สามารถทำงานบนระบบปฏิบัติการ Windows  และ Linux หรือ เทียบเท่า

o  เป็นระบบที่รองรับและแสดงผลรูปแบบภาษาไทย และภาษาอังกฤษได้

o  เป็นระบบที่มีการป้องกันของผู้ควบคุมโดยการ Login ทำให้ปลอดภัยกับข้อมูลสื่อ

o  เป็นระบบที่สนับสนุนการทำงานร่วมกับโปรแกรมบราวเซอร์ อย่างใดอย่างหนึ่ง หรือมากกว่าได้ เช่น  Microsoft internet explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, Opera หรือ Netscape Navigator เป็นต้น

o  เป็นระบบที่มีเครื่องมือสร้างสื่อการเรียนการสอนบน บราวเซอร์ทีมีเครื่องมือต่างๆให้เลือก

§  สามารถจัดการกับสื่ออย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยด้วยการแบ่งตามกลุมสาระวิชาของสื่อได้

§  สามารถจัดการกับสื่อโดยกำหนดชื่อเรื่องของสื่อที่จัดการลงไปในระบบโปรแกรมได้

§  สามารถจัดการกับสื่อโดยแบ่งตามระดับชั้นวิชาของสื่อนั้นๆได้

§  สามารถจัดการกับสื่อโดยกำหนดเรื่องย่อของสื่อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาสามารถทราบถึงเรื่องย่อของสื่อนั้นๆได้

§  สามารถจัดการกับสื่อโดยเพิ่มรูปตัวอย่างของสื่อที่เตรียมมาเองหรือที่โปรแกรมมีให้ ทำให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้นได้

§  สามารถจัดการแก้ไขกับสื่อ โดยการเปลี่ยนกลุ่มสาระวิชาของสื่อได้

§  สามารถจัดการแก้ไขกับสื่อโดยการเปลี่ยนชื่อเรื่องของสื่อที่จัดการลงไปในระบบโปรแกรมได้เพื่อให้สอดคล้องกับเนื้อหาสื่อมากขึ้นได้

§  สามารถจัดการแก้ไขกับสื่อโดยแบ่งตามระดับชั้นวิชาของสื่อนั้นๆได้

§  สามารถจัดการแก้ไขกับสื่อโดยการเปลี่ยนเรื่องย่อของสื่อนั้นๆ เพื่อให้ผู้เรียนหรือผู้ศึกษาสามารถทราบถึงเรื่องย่อของสื่อนั้นๆได้

§  สามารถจัดกาแก้ไขกับสื่อโดยเปลี่ยนรูปตัวอย่างของสื่อที่เตรียมมาเองหรือที่โปรแกรมมีให้ ทำให้สื่อมีความน่าสนใจมากขึ้นได้

o  สามารถค้นหาสื่อได้โดยการพิมพ์ค้นหาคำใกล้เคียงหรือชื่อเรื่องโดยตรงทำให้เพิ่มความรวดเร็วและสะดวกในการเข้าถึงสื่อได้ง่าย

o  สามารถบอกจำนวนเรื่องของสื่อที่มีในระบบโปรแกรมทั้งหมดว่ามีเนื้อหาหรือจำนวนเรื่องของสื่อนั้น

o  สามารถบอกจำนวนเรื่องของสื่อที่มีในระบบโปรแกรมแต่ละกลุ่มสาระวิชาว่ามีเนื้อหาหรือจำนวนเรื่องของกลุ่มสาระวิชานั้น