ระบบบริหารการศึกษาและการรักษาความปลอดภัย

ระบบบริหารการศึกษาและการรักษาความปลอดภัย ราคา 1,500,000 บาท สนใจติดต่อ

Call 098-9733651 

ใช้สำหรับ  ให้ อาจารย์สามารถควบคุมระบบแผนงานการศึกษาและโครงสร้างหลักสูตร

ได้เช่น

-          สามารถกำหนดรายละเอียดตารางเรียน ตารางสอน และตารางสอบได้

-          สามารถบันทึกข้อมูลอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาได้ และรองรับการบันทึกข้อมูลอาจารย์ได้มากกว่า 1 ท่าน ต่อรายวิชา

-          สามารถเรียกดูข้อมูลโครงสร้างหลักสูตรได้

-          สามารถเรียกดูข้อมูลตารางสอนได้

-          สามารถเรียกดูข้อมูลตารางสอบได้

-          สามารถเรียกรายงานข้อมูลตารางสอนได้

-          สามารถเรียกรายงานข้อมูลตารางสอบได้

สามารถใช้ระบบการสมัครและลงทะเบียนได้

-           มีหน้าเว็บไซต์ให้นักศึกษาสามารถลงทะเบียนสมัครเข้ารับการศึกษาตามระยะเวลาที่วิทยาลัยการทัพบกกำหนดได้ด้วยตนเอง

-          สามารถกรอกข้อมูลใบสมัครดิจิทัลได้ โดยต้องสามารถรองรับการบันทึกข้อมูลได้อย่างน้อยตามรูปแบบ  ใบสมัครที่วิทยาลัยการทัพบกใช้งานอยู่ในปัจจุบัน

-           สามารถพิมพ์เอกสารใบสมัคร พร้อมข้อมูล และรูปภาพ ออกจากระบบได้

-           สามารถบันทึกข้อมูลการประเมินผล การพิจารณาคุณบัติการเข้ารับการศึกษาผ่านทางระบบได้

        3 สามารถใช้เก็บข้อมูลทะเบียนประวัติได้

สามารถเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติได้ทั้งส่วนของอาจารย์ และนักศึกษา

-           สามารถสืบค้นข้อมูลนักศึกษาได้ แม้ว่านักศึกษาจะพ้นสภาพ หรือสำเร็จการศึกษาไปแล้ว

-           สามารถสืบค้นข้อมูลอาจารย์ได้ แม้ว่าอาจารย์จะพ้นสภาพไปแล้ว

-           สามารถรองรับการจัดเก็บรูปภาพประกอบทะเบียนประวัติได้ทั้งส่วนของอาจารย์ และนักศึกษา

-           สามารถเรียกดูข้อมูลนักศึกษาได้ตามปีที่เข้ารับการศึกษา ตามรุ่น

-           สามารถเรียกดูรายงานนักศึกษาได้ตามปีที่เข้ารับการศึกษา ตามรุ่น

-           สามารถเรียกดูข้อมูลประวัตินักศึกษาได้

-          สามารถเรียกรายงานประวัตินักศึกษา